Adatvédelmi irányelvek

Kezdőlap » Adatvédelmi irányelvek

  1. Adatkezelő

Az adatok kezelője: Makai Márk EV. (2234 Maglód, Gábor Áron utca 21/3) adószám: 68967994-1-33, Nyilvántartási szám: 52507539. illetve

Makai-Rácz Tamara EV (2234 Maglód, Gábor Áron utca 21/3) adószám: 59373669-1-33, Nyilvántartási szám: 57393984

Elérhetőség: a weboldalon keresztül, illetve Makai Márk, +36703212364, Makai-Rácz Tamara +36709477606

  1. A kezelt adatok és érintettek köre

A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics és a Facebook a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozathoz hozzáférésben részesül.

A szerződéskötésben meghatározott adatok védelme és célja a lentebb felsorolt tételek szerint vannak kezelve.

Dekoráció bérlés/vásárlás esetén a kezelt személyes adatok köre még: Név, cím, email cím, illetve szállítás esetén kiegészül a telefonszámmal.

  1. Az adatkezelés célja

A Google Analytics és a Facebook által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja egy részről statisztikai jellegű, más részről a marketing tevékenységek javítására szolgál.

  1. Az adatkezelési szabályzat által meghatározott adatkezelési időtartam

A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, míg a Facebook által létrehozottaké 90 napra. A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

A számla a kiállítás dátumától számított (aktuális jogszabályokban meghatározott) határidőig kerül tárolásra.

  1. Az adatfeldolgozók köre

Az anoním adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki.

Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben az megfelelő jogalappal rendelkezik.

  1. Az adatkezelési szabályzat jogalapja és a felhasználó jogai

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról a info@eskuvoitablak.hu e-mail címen kérhet további tájékoztatást.

  1. Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy az „Esküvői táblák” a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

HÍRLEVÉL

Amennyiben Ön a weboldalon keresztül a „Hírlevél” menüpontban feliratkozik az Esküvői Táblák hírleveleire az adatkezelés az Ön alábbi személyes adatait érinti:

  • név (vezetéknév, keresztnév)
  • e-mail cím.

A weblapon mindenki saját adataival iratkozhat fel az Adatkezelő hírleveleire. Az Adatkezelőnek nem áll módjában ellenőrizni a feliratkozás során megadott személyes adatok helyességét, azaz a személyazonosságot. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben valaki más személyi adatait felhasználva jár el, adott esetben polgári jogi, illetve büntetőjogi felelősség is terhelheti!

Az esetleges téves feliratkozásokat kiküszöbölendő a hírlevélre történő feliratkozási szándék elküldését követően az Adatkezelő egy un. „megerősítő linket” tartalmazó e-mail üzenetet küld a megadott e-mail címre. A hírlevél feliratkozási szándék a megerősítő linkre kattintással véglegesíthető. Amennyiben a megerősítő link útján Ön a megküldését követő 5 napon belül nem véglegesíti hírlevél feliratkozási szándékát, úgy az Adatkezelő a korábban megadott adatait törli.

Amennyiben a kapcsolati adatlapon keresztül ír nekünk, automatikusan feliratkoztatjuk a hírlevélre, de ezt a szándékot később meg kell erősítenie a látogatónak.

Az adatkezelő:
MailerLite Limited
Adatkezelési tájékoztató: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

1.1. Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a hírlevél feliratkozás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást Ön a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.

1.2. Az adatkezelés célja a hírlevél Ön által megadott e-mail címére történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag hírlevél küldésre használja.

1.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 1.2. pontban leírtaktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személy számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

1.4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

2. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről a 8. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

3. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik.

4. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

4.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 4.3 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

4.2. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban.

Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4.3. Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail cím: info@eskuvoitablak.hu

Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a jelen pontban megadott elérhetőségeken keresztül.

4.4. Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő az info@eskuvoitablak.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat.

Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

4.5. Az Érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11..; www.naih.hu) fordulhat.

4.6. Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

5. LEIRATKOZÁS

Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ön hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig Ön a hírlevélről le nem iratkozik a feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő a továbbiakban a hírlevéllel nem keresi meg Önt. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

Az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény